Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Bez mikro nie ma makro”.
§ 1.
Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu „Bez mikro nie ma makro” (dalej: „Konkurs”) jest spółka pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, 54-424 Wrocław (KRS: 0000004202).

§ 2.
Uczestnik

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:
1) w dniu składania prac do konkursu skończyła 18 rok życia oraz spełnia wymagania, o których mowa w §5 ust. 2;
2) posiada prywatne konto na portalu społecznościowy Facebook.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie rodzin pracowników firmy Organizatora, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu.

§ 3.
Czas i miejsce trwania Konkursu

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu społecznościowego www.facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/WroclawskiParkTechnologiczny.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.05.2021 r. i trwa do dnia 14.07.2021 r.

§ 4.
Cel Konkursu

Konkurs pt.: Bez mikro nie ma makro ma na celu promowanie projektu pn.: „Bez mikro nie ma makro” Wrocławskiego Parku Technologicznego, wśród mieszkańców Dolnego Śląska.

§ 5.
Zasady i warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter otwarty jednoetapowy.
2. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadająca zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie.
3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien umieścić w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage WPT Odpowiedź Konkursową przedstawiającą mikroprzedsiębiorcę lub mikroprzedsiębiorstwo, które działa na terenie miasta Wrocławia, w postaci:
1) opisu;
lub
2) opisu i fotografii;
lub
3) opisu i filmiku.
4. Odpowiedź Konkursowa powinna uzasadniać, dlaczego zgłoszony mirkoprzedsiebiorca lub mikroprzedsiębiorstwo w ocenie Uczestnika powinien być doceniony przez mieszkańców Wrocławia.
5. Parametry form Odpowiedzi Konkursowej, o których mowa w §5 ust. 3 pkt 1), 2), 3) muszą spełniać poniższe wymogi;
1) opis – zgodny z wymogami portalu społecznościowego Facebook, w języku polskim, mieszczących się w granicach 100-750 znaków;
2) fotografia – zgodna z wymogami portalu społecznościowego Facebook, minimalny rozmiar dłuższego boku 600 pixeli, format jpg lub png;
3) filmik – zgodny z wymogami portalu społecznościowego Facebook, minimalny rozmiar krótszego boku 600 pixeli, rekomendowany format MP4 lub MOV.
6. Odpowiedź Konkursowa nie może zawierać w swojej treści oferty, wulgaryzmów, odniesień politycznych, odniesień do osób publicznych, lub kontrowersyjnych kwestii społecznych
7. Jedna osoba może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 Odpowiedź Konkursową.
8. Odpowiedź Konkursową należy udzielić zgodnie z postanowieniami §5 ust. 3, w terminie do dnia 14.07.2021 r. Uczestnik bierze udział w Konkursie za pośrednictwem prywatnego konta w portalu społecznościowym Facebook.
9. Organizator może usunąć dowolną odpowiedź bez podania przyczyny, gdy stwierdzi, że:
1) narusza ona regulamin portalu Facebook.com;
2) ma charakter erotyczny lub pornograficzny;
3) zawiera treści obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację
(w tym płciową, rasową, kulturową, etniczną, religijną, ze względu na wiek, itp.);
4) zawiera treści powszechnie uznawane za nieprzyzwoite;
5) narusza prawa autorskie, wizerunek, dobra osobiste lub godność innych osób;
6) zawiera zdjęcia osoby małoletniej;
7) zawiera treść reklamową z wyłączeniem Organizatora;
usunięcie odpowiedzi jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
10. Dane osobowe Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e mail, numer telefonu, nazwa prywatnego konta na portalu Facebook oraz wizerunek, będą przetwarzane przez Organizatora będącego jednocześnie ich administratorem, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu.

§ 6.
Komisja Konkursowa

1. Zgłoszone Odpowiedzi Konkursowe w ramach Konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Oceny zgłoszonych do Konkursu Odpowiedzi Konkursowych dokona Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób w terminie do dnia 16.07.2021 r.
3. Ocenie Komisji podlegają wyłącznie zgłoszenia spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem oraz doręczone w terminie w nim określonym.
4. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca.
6. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych opisów, fotografii i filmików na profilach społecznościowych Organizatora oraz na stronie internetowej: www.bezmikroniemamakro.pl.

§ 7.
Zasady i kryteria oceny Prac Konkursowych

1. Wszystkie zgłoszone Odpowiedzi Konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryteria:
1) zgodność z Regulaminem,
2) oryginalność i kreatywność udzielonej Odpowiedzi Konkursowej.
2. Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia niniejszego Regulaminu na stronie internetowej: www.bezmikroniemamakro.pl.

§ 8.
Pula Nagród

1. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych Odpowiedzi Konkursowych łącznie dokona wyboru 3. uczestników (autorzy Odpowiedzi Konkursowych), którzy zostaną wybrani przez Komisję Konkursową, otrzymają nagrody rzeczowe w postaci trzech telefonów:
1) Smartfon APPLE iPhone 11 64GB 6.1″ Biały MHDC3PM/A,
2) Smartfon APPLE iPhone 11 64GB 6.1″ Fioletowy MHDF3PM/A,
3) Smartfon APPLE iPhone 11 64GB 6.1″ Żółty MHDE3PM/A.
2. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
3. Nagrody nie można odebrać w formie ekwiwalentu.
4. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z wygraną na inne osoby bez zgody Organizatora.
5. Podatek dochodowy od wartości nagrody pokryje i odprowadzi Organizator Konkursu do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzca jest zobowiązany do przekazania Organizatorowi Konkursu informacji niezbędnych do odpowiedniego rozliczenia podatkowego w tym zakresie.

§ 9.
Ogłoszenie wyników

1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana nie później niż 3 dni od daty rozstrzygnięcia, poprzez zamieszczenie na profilach społecznościowych Organizatora oraz na stronie internetowej www.bezmikroniemamakro.pl.
2. Warunkiem otrzymania Nagrody jest pozostawienie Organizatorowi Konkursu danych niezbędnych do przekazania Nagrody, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.
3. Nagrodzeni Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni za pośrednictwem fanpage Organizatora na Facebook https://www.facebook.com/WroclawskiParkTechnologiczny w formie wiadomości wysłanej do prywatnego konta Uczestnika na Facebook.
3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z nagrodzonymi Uczestnikami przez 7 dni kalendarzowych licząc od daty ogłoszenia wyników Konkursu, prawo nagrodzonych do nagród wygasa.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z opublikowania nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych
na zgłoszeniach przesłanych przez uczestników.

§ 10.
Prawa autorskie

Dodając odpowiedź konkursową Uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Odpowiedzi Konkursowej (w tym do fotografii, filmiku, opisu), udziela Organizatorowi autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi Konkursowej (w tym do fotografii, opisu, filmiku) (niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych), jak również zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie odpowiedzi konkursowej (w tym fotografii, opisu, filmiku) na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), w tym w szczególności w zakresie:
1) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej odpowiedzi konkursowej (w tym fotografii, opisu, filmiku), wprowadzania odpowiedzi (w tym fotografii, opisu, filmiku) do własnych baz danych, pamięci komputera (bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów);
2) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy fotografii, opisu, filmiku, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
3) obrotu oryginałem albo egzemplarzami fotografii, opisu, filmiku;
4) wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu Odpowiedzi Konkursowej (w tym fotografii, opisu, filmiku) lub jej egzemplarzy;
5) rozpowszechniania Odpowiedzi Konkursowej w sposób inny niż określonych w powyższych punktach, w tym publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego;
6) tworzenia dzieł zależnych w tym w celach komercyjnych.

§ 11.
Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie – listem poleconym w terminie do dnia 19.07.2021 r., na adres Organizatora, z dopiskiem Konkurs „Bez mikro nie ma makro”. O dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce listowej.
2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji Konkursowej powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Niezależnie od powyżej opisanej procedury reklamacyjnej Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

§ 12.
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Odpowiedzi Konkursowej będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn lezących po stronie Uczestnika Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.bezmikroniemamakro.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. W sprawach nieujętych Regulaminem w czasie trwania Konkursu decyduje Komisja Konkursowa.
6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym dla Facebook Inc. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu po ogłoszeniu zwycięzców są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

Klauzula informacyjna RODO

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informuję, że w związku z organizacją Konkursu Bez mikro nie ma makro, administratorem danych osobowych Uczestnika jest spółka pod firmą „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, 54-424 Wrocław, dalej „Administrator”. Kategorie danych osobowych Uczestnika obejmują jego:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) adres poczty e-mail;
4) nazwa prywatnego konta na portalu Facebook;
5) wizerunek.
Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: wpt@technologpark.pl.

Administrator informuje:
1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu Bez mikro nie ma makro, a także w celach informacyjnych, promocyjnych oraz w celach archiwalnych.
2. Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Podanie Twoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest to konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, w tym do udziału w Konkursie „Bez mikro nie ma makro”.
4. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie krócej jednak niż przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi lub do momentu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, które ciążą na Administratorze, w tym przez okres wymaganej archiwizacji.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania
(art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO), a także prawo przenoszenia tych danych (art. 20 RODO). Ponadto masz prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych, jednak pozostanie to bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również nie będą profilowane.
9. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.