Jak inwestują mikroprzedsiębiorcy?

W raporcie pt. „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość” opisujemy w jakiej kondycji są wrocławskie mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy, które napędzają rozwój lokalnej i krajowej gospodarki. W przeprowadzonym przez nas badaniu zapytaliśmy wrocławskich mikroprzedsiębiorców m.in. o to, jak wygląda ich sytuacja finansowa. Sprawdziliśmy też, jak dokonują oni inwestycji. 

Jak wygląda sytuacja finansowa wrocławskich mirkofirm?

59% mikrofirm z Wrocławia generuje dochody stanowiące więcej niż 20% ich przychodów, z czego 41% z nich notuje roczne dochody na poziomie między 21 a 50% przychodów, 11% na poziomie między 51 a 75% przychodów, a 7% na poziomie ponad 75% przychodów. Mimo ogólnie wysokiej tendencji trzeba zaznaczyć, że 41% firm odnotowuje zazwyczaj roczne dochody na poziomie niższym niż 20% ich przychodów. Obraz sytuacji finansowej wrocławskich mikrofirm ilustruje też poziom ich przychodów za 2020 rok. Dla większości z nich jest to ponad 100 tysięcy złotych (54%). Najczęściej mieszczą się one w pułapie 101 – 200 tysięcy złotych (22% firm) oraz 201 – 500 tysięcy złotych (20% firm). Tylko 5% mikrofirm odnotowuje przychody powyżej 1 mln zł. Przychody za 2020 rok wysokości do 100 tysięcy złotych odnotowało 46% wrocławskich mikrofirm.

Głównym źródłem zewnętrznego finansowania działalności mikrofirm są pożyczki

Mikroprzedsiębiorcy szukający zewnętrznego finansowania dla swojej firmy najczęściej korzystają z pożyczek. 22% korzystało z nich w przeszłości, 21% korzysta z nich obecnie, a 17% zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Ważnym źródłem finansowania jest też pomoc publiczna i pomoc de minimis – w przeszłości korzystało z nich 31% mikrofirm, 8% korzysta z nich obecnie, a 6% zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Dla 30% firm w przeszłości ważnym źródłem finansowania były środki z budżetu państwa (obecnie korzysta z nich 6% firm, w przeszłości i obecnie 1%). 27% firm korzystało w przeszłości, obecnie lub w przeszłości i obecnie ze środków UE. Ze wsparcia inwestorów zewnętrznych korzysta lub korzystało tylko 14% firm, choć najbardziej marginalnymi źródłami finansowania zewnętrznego (z których skorzystało do 6% mikrofirm) są crowdfunding, emisja akcji/obligacji, aniołowie biznesu oraz środki z funduszy inwestycyjnych. 16% firm określiło, że korzysta lub korzystało z innych środków finansowania, wśród których wymieniano leasingi oraz środki pożyczone od rodziny.

Jak inwestują mikrofirmy?

45% wrocławskich mikrofirm dokonało inwestycji w przeciągu ostatnich dwóch lat.  Spośród tej grupy 53% przedsiębiorstw określa się jako bardziej innowacyjne niż firmy konkurencyjne, 65% z nich uzyskało w 2020 roku przychody powyżej 100 tysięcy złotych, a 30% ponad 200 tysięcy złotych. Warto dodać, że wśród mikrofirm dokonujących inwestycji, 40% stanowią te działające w oparciu o inną formę prawną niż jednoosobowa działalność gospodarcza, która jest dominującą formą prawną wrocławskich mikrofirm (na jej zasadach działa 73% wszystkich badanych firm). Inwestycji dokonywały firmy z różnych branż, choć wyróżniają się sektory takie jak: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, handel i naprawa pojazdów, informacja i komunikacja oraz sektor określany jako pozostała działalność usługowa.

Inwestycje głównie ze środków własnych

Najczęstszym źródłem finansowania inwestycji we wrocławskich mikrofirmach są środki własne – 72% mikrofirm dokonujących inwestycji w ciągu ostatnich 2 lat użyło ich do sfinansowania swoich działań. Ważnym źródłem pozyskiwania środków finansowych na inwestycje są dla mikrofirm kredyty, z których korzystało 33% badanych. Warto zaznaczyć, że aż 28% z nich korzystało zarówno z kredytów, jak i środków własnych. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że inwestując mikrofirmy rzadko korzystają z dotacji unijnych (pozyskało je tylko 9% inwestujących mikroprzedsiębiorstw) i środków z budżetu państwa (swoje działania inwestycyjne z ich pomocą finansowało tylko 9% mikrofirm). Najbardziej marginalne znaczenie w przypadku finansowania inwestycji przez mikrofirmy ma pozyskiwanie środków od inwestorów zewnętrznych.

Wrocławskie mikrofirmy inwestują głównie w środki trwałe

Mikroprzedsiębiorcy inwestują głównie w zakup środków trwałych – dokonało tego 59% firm, które realizowały inwestycje w ciągu ostatnich dwóch lat. Ich działania mają również na celu rozwój zakresu usług świadczonych przez firmę. Realizowało je 35% badanych – warto dodać, że 50% z nich zadeklarowało, że efekty gospodarcze pandemii COVID-19 wymusiły na ich firmie zmianę zakresu oferowanych produktów i usług. 1/3 mikroprzedsiębiorstw prowadzących inwestycje przeznaczyła je na podnoszenie kompetencji zespołu, a dla 28% z nich celem inwestycji był zakup wyposażenia ruchomego. Wśród znaczących celów procesów inwestycyjnych warto też wymienić działania marketingowe (dotyczy to 24% inwestujących firm) oraz zakup lub rozwój własnych technologii (wdrażany przez 26% firm, które dokonały inwestycji).

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz raport „Wrocławska mikroprzedsiębiorczość”!

Znajdziesz w nim informacje opisujące:

  • kondycję wrocławskich mikrofirm,
  • innowacyjność i konkurencyjność wrocławskich mikrofirm,
  • bariery w rozwoju wrocławskich mikrofirm,
  • sytuację finansową wrocławskich mikroprzedsiębiorców,
  • inwestycje dokonywane przez mikrofirmy z Wrocławia,
  • wpływ pandemii COVID-19 na wrocławskie mikroprzedsiębiorstwa,
  • cyfryzację w mikrofirmach z Wrocławia,
  • mikrofirmy jako pracodawców.
Pobierz raport Wrocławska mikroprzedsiębiorczość
Pobierz raport Wrocławska mikroprzedsiębiorczość