Co trzecia złotówka od mikrofirm – dlaczego mają one tak duże znaczenie?

Polskie PKB, czyli produkt krajowy brutto, wskaźnik, który w pieniądzu wyraża wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w kraju, w 30% wytwarzany jest przez mikrofirmy. Oznacza to, że co trzecia złotówka w naszej gospodarce jest wytwarzana właśnie przez mikrofirmy. Co ważne, to właśnie one mają największy wkład w tworzenie krajowego PKB. Potwierdza więc to, że bez mikro, nie ma makro.

Polskie przedsiębiorstwa tworzą 72,3% polskiego PKB. Największy udział w tej grupie mają właśnie mikroprzedsiębiorstwa, czyli najmniejsze, zatrudniające do 10 osób i mające pojedynczo najniższe w sektorze MŚP obroty i dochody przedsiębiorstwa. Ich siła tkwi w ogromnej skali ich działalności! Aż 96% polskich firm działa w skali mikro.

Mikrofirma jako pracodawca

W całej Polsce prawie 10 milionów osób pracuje w różnego typu przedsiębiorstwach. Ponad 40% z nich zatrudnionych jest w mikrofirmach, które tworzą niezwykle duży, różnorodny i istotny rynek pracy. Co ważne, według danych PARP na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy rosnący trend, jeżeli chodzi o liczbę pracujących i zatrudnionych w mikrofirmach.

Rentownie? W skali mikro!

Mikroprzedsiębiorstwa cechują się największą spośród wszystkich firm rentownością, a wynagrodzenia w nich wypłacane rosną szybciej niż przeciętnie w sektorze przedsiębiorstw. Sektor mikro rozwija się w Polsce dynamicznie nie tylko pod kątem rosnącej ilości firm. Lata 2008-2018 pokazują także systematyczny wzrost przychodów mikroprzedsiębiorstw. W roku 2018 liczba mikrofirm była wyższa o 16% w porównaniu z rokiem 2008, a liczba osób w nich pracujących wzrosła o ponad 8%. Ich przychody w tym okresie wzrosły o prawie 36%.

600 milionów w budżecie Wrocławia od mikrofirm

We Wrocławiu działa ponad 125 tysięcy mikroprzedsiębiorstw. Zatrudnionych jest w nich ponad 33% wszystkich pracujących wrocławian i wrocławianek. – Łatwo można sobie przeliczyć, że to ponad 600 milionów złotych wpływu z samych podatków do naszego budżetu, czyli wiele inwestycji, których jest realizowanych we Wrocławiu, powstaje dzięki tym firmom rodzinnym, tym fachowcom, którzy codziennie pracują dostarczając nam na naszych ulicach, dzielnicach, na naszych osiedlach, tych usług, produktów, które są niezbędne i które podnoszą nasz komfort i jakość użytkowania tego miasta – mówił w trakcie konferencji inaugurującej akcje wspierania mikroprzedsiębiorstw Jakub Mazur, Wiceprezydent Wrocławia.

To esencja tego, dlaczego powinniśmy wspierać wrocławskich mikroprzedsiębiorców. Kupując lokalnie (nawet przez Internet), polecając mikrofirmy, włączając się w akcję Wrocławskiego Parku Technologicznego Bez mikro nie ma makro, możemy przyczynić się do tego by firmy, które napędzają rozwój naszego miasta, regionu i kraju mogły jeszcze prężniej się rozwijać dla dobra nas wszystkich!

Bez mikro nie ma makro!

Bez mikrofirm lokalna, regionalna i krajowa gospodarka nie będzie się dynamicznie rozwijać, dlatego warto nie tylko je doceniać, ale też wspierać ich rozwój. O tym, jak można to zrobić opowiada Wrocławski Park Technologiczny w ramach projektu Bez mikro nie ma makro.

Bez mikro nie ma makro to projekt, który skupia wokół siebie wrocławskie organizacje i instytucje związane ze wspieraniem mikroprzedsiębiorczości. Już dziś ambasadorami projektu są: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Źródło danych:

Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane GUS z 31.03.2021)

 2020 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2020